Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Lon­dýn­ský taxi­kář John Brown si dva­cet let taj­ně uží­vá živo­ta se dvě­ma man­žel­ka­mi. Pove­de­ný tatí­nek má s jed­nou syna Gavi­na a s dru­hou má dce­ru Vic­ki. Ti dva mla­dí se sezná­mí na inter­ne­tu a chtě­jí se osob­ně poznat. Jejich otec se jim v tom sna­ží se svým pří­te­lem Stan­leyem narych­lo a s vypě­tím všech sil zabrá­nit. Výsled­kem je vele­tok neu­vě­ři­tel­ných typic­ky coo­neyov­ských zmat­ků a impro­vi­za­cí v duchu nej­lep­ších tra­dic ang­lic­ké kome­die, kte­ré uspo­ko­jí kaž­dé­ho – kro­mě Joh­na Browna.

V hlavní roli s V. Vydrou.